Грађење речи

Грађење речи:

 

Према начину на који су настале речи могу бити просте, изведене и сложене.

 

Просте речи служе као основа или корен за грађење других речи.

Корен је низ гласова који сдржи основно значење речи, а породицу речи чине оне речи које имају заједничко основно зуначење, и изражено истим низом гласова.

Према томе.

Глас, гласник, гласић, гласач, све припадају истој породици речи.

Кос, коса, косити нису речи из исте породице.

 

 

Разлика између творбене основе и корена речи постоји:

Корен речи је увек исти:

За гласање, гласачки, гласник, корен ће бити исти – глас.

 

За лекар творбена основа је лек,

За лекарски творбена основа је лекар

За лекарка творбена основа је лекар.

 

Постоје 4 начина за грађење речи у српском језику.

 

 

  1. извођење, или суфиксална творба или деривација

 

пећи                                  чувати

 

пек – ар                             чув –ар

Овде је ар наставак за грађење речи или суфикс. Номинатив овде нема наставак за облик , а то се обележава:

Да реч мењамо по падежима, добили бисмо и наставке за облик речи:  са пек – ар – ом,  са  чув – ар – ом

 

пек – ар – и                       чув – ар – и

Овде имамо ар- суфикс и и – наставак за облик речи, или граматички наставак

 

пек – ар – и –ма                чув – ар – и – ма

А шта овде имамо? Суфикс –ар,    наставак -и за облик речи, за број, и -ма падежни наставак, такође наставак за облик речи.

 

пек – ар – ски                    чув – ар – ев

 

овде имамо два наставка за грађење речи, -ар у обе речи и ски или ев, наставак за грађење речи или суфикс, у овом случају за грађење придева. Наставак –и је наставак за облик, а у речи чуварев нема наставка у овом падежу у мушком роду једнине.

 

  1. Протумачи које наставке имамо у речи

 

Лекаркиним

 

Суфикс се додаје на основу за грађење речи.

Основа може да се састоји од

  1. корена речи
  2. основе именице (генитив једнине – наставак)
  3. инф. Основе
  4. од крње презентске основе

 

  1. корен речи : зубни је зуб

2.основа именице:  мисао   је мисл ( убациш је у генитив једнине и одузмеш наставак и)

3.инф. осн.  Гледао је гледа

4.крња презентска основа – од гледамо биће глед ( одузме се мо, да би се добила презентска основа – гледа , и одузме се а да би се добила крња презентска основа) (у-глед-но предавање)

 

Превој вокала је промена коренског самогласника  ради грађења већег броја речи.

Зов – звати  о је  коренски самогласник који  нестаје у другом облику речи, изведеном

Родити – рађам – овде долази до превоја вокала о у а

Прати – перем – овде прво е  постоји у презенту, али га нема у  инфинитиву.

 

  1. Слагање је срастање две речи у сложеницу. Могу имати и спојни вокал .

Једна врста слагања је  срастање предлога, префикса са глаголом или именицом или заменицом.

Пред +видети

До+вратак

Ни+када

Ни+какав

О+мален

 

Полусложенице су сложенице чији су делови задржали споствени акценат:

Шар–планина, спомен-плоча, радио-станица, ауто-механичар,

 

  1. Комбинованим грађењем настају речи  које имају и суфиксе и префиксе.

Водо+вод+ни

Рибо+лов+ац

Без+бриж+ан

Бес+посл+ич+ар

 

4.поименичавање придева. Када од именица настају придеви.

Млад – млада или невеста на венчању,

Стар – старина или чича или стара ствар

Попридевљавање глаголских прилога и придева: када глаголски прилози постају придеви: Светлећи јако – светлеће рекламе; путујући много…, путујуће позориште; људи су оболели од грипа – оболели људи; роба је увезена – увезена роба.

 

 

 

Задаци:

Додавањем префиска направите што више речи.

Пливати, трчати, грдити, зидати, писати.

Направи придеве додавањем суфикса:

Глава, брдо, нога, шума, деца, црв

 

Напиши како су настале именице:

Хитрина, храбрст, марљивост, одлучност;

 

Подвуци префиксе у речима:

Прохладно, оковати, најести се, незнање, улетети.

 

Подвуци суфиксе:

Пиленце, камичак, полазиште, торбетина, бркајлија.

 

Подвуци корен речи у примерима:

Јагњешце, девојчура, траварица, пекара, овчетина, сестрић, вечерати, светић, Србија.

 

Подвуци инфикс у речима:

Југоисток, пароброд, североситок, градови. Кишобран.

 

Одреди творбену основу и суфикс именица учитељ и учитељица, пријатељ и пријатељица.

 

 

Подвуци корен речи у именици наруквица

У којим сложеницама се налазе спојни вокал и придев: дангубити, главобоља, риђокоса, коловођа, гологлав

Подвуци основу позитива и наставак суперлатива.

Паметнији, говорљив,најлепши, плављи

 

Подвуци сложенице. Застати, новчић, кишобран, правопис, рука, ручица

 

Шта је хомограф.      Шта је антоним

Шта је хомоним.        Шта је синоним

Шта је пежорати

Шта је аугментатив

Шта је деминутив,

Шта је варварзизам,

Шта је хипокористика

Шта је архаизам

Шта је локализам

Шта је позајмљеница

Шта је термин

Шта је неологизам

Шта је плеоназам

Шта је таутологија

Шта је дублет.

Дај примере