Синтагма

1.Синтагма је језичка јединица и део синтаксичког система  ( и трг у Атини).

2.синтагму чине две или више речи повезаних значењем.

Синтагме нису служба речи, већ део језичког система, његов начин организације. Не може се по служби одредити синтагма, већ само атрибут, ПО…

3.Синтагме могу бити напоредне  или независне и зависне.

Напоредне синтагме су:

Марко и Милош увек играју у пару. Ту имамо субјекатску синтагму, именичку, две именице које су напоредне и не зависе једна од друге.

Зависне синтагме су оне у којима речи зависе једна од друге.

  1. Према врсти могу бити:

Именичке

Глаголске

Придевске

Прилошке

На пример:

Толике заједничке године провели смо у изузетној љубави. Купио је потпуно нови ауто.

Толике заједничке – придевска с, у служби атрибута

Толике заједничке године – именичка с. У служби ПОВреме

У изузетној љубави – именичка с у служби ПО начин

Потпуно нов – придевска с у служби атрибута

Потпуно нов ауто – именичка синтагма у служби објекта.

  1. Именичке. Одреди им и службу.

Мој син Иван је сад ушао у  моју кућу.

6.Глаголске:

Ово је веома захтеван посао.  Ти си сигурно преговарао са њима.

7.Придевске:

Веома лепе дане смо провели заједно.

Изузетно јако сунце нас је отерало у хлад.

Али:

Ваш највећи успех је сигурност у раду.

Ваш и највећи нису синтагма већ су независни атрибути, јер и један и други одређују успех.

  1. Прилошка:

Веома много радимо ових дана.

Реаговала је врло храбро.

 

  1. синтагме по служби могу бити:

Субјекатске, предикатске, објекатске, атрибутске, апозицијске, синтагме ПО

  1. свака синтагма има

-главну реч, то је она реч која је у њој главна.

-зависни члан, то је одредбени део синтагме

-помоћну реч, то је предлог или везник…

У већ датим синтагмама у задацима 5,6,7,и 8 одреди главне речи, зависне чланове и помоћне речи.

У следећим задацима препиши све с. Исте врсте и службе!

  1. Препиши именичку синтагму у служби атрибута у 5.зад.

11.Препиши именичку синтагму у служби субјекта у 5.з.

12.Препиши именичку синтагму у служби атрибута у 6.з

13.Препиши именичку синтагму у служби субјекта из з.7.

14.препиши предикатску синтагму из зад.8.