Наречја српског и хрватског језика

 

%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8

 1. призренско-тимочки дијалекат
 2. косовско-ресавски дијалекат
 3. шумадијско-војвођански дијалекат
 4. зетско-јужносанџачки дијалекат
 5. источнохерцеговачки дијалекат

Песма Власте Ценића  – призренско-тимочки дијалекат

 

БАТЕ ЋЕ СЕ ЖЕНИ

 

На одело пази, бира кој му личи,

Огледалце носи, сваки дан се бричи.

Чим помену свадбу, одма удремени.

Све ми тој мерише:

Бате ће се жени!

 

Неки пут узврцка, недосед га ваћа,

С татка се споречка, смићав му и браћа.

И на мен удара квокавци жежени

Кад му нажмикујем:

Бате ће се жени!

 

Ја сам још малечак, још за свадбу несам.

А бате је таман: убав, млад и бесан!

Ја ћу буднем девер сас пешкир везени.

Једва чекам кад ће бате да се жени.

 

Постоје три наречја у српском и хрватском говору: штокавско, чакавско и кајкавско.

450px-croatian_dialects_in_cro_and_bih_1

Говорници српског језика живе на територији Србије, Црне Горе, Републике Српске, у једном делу Хрватске, као и у Федерацији Босне и Херцеговина.

Разлике међу говорима српског језика мање су него међу говорима у другим језицима. Италијани подно Алпа и на Сицилији се тешко разумеју.

Међу говорима српског језика више је сличности него разлика.

 

НАРЕЧЈЕ ЈЕ СКУП НАРОДНИХ ГОВОРА КОЈИ ИМАЈУ ЗАЈЕДНИЧЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ.

У српскохрватском говору постоје три наречја: штокавско, чакавско и кајкавско.

У српском језику постоји штокавско наречје. 

Основа српског језика је штокавско наречје, које је добило назив по облику упитне заменице за ствари – што или шта.

У старословенској ћирилици је постојало слово „јат“ које се бележило знаком   -. Оно се читало као е, је/ије или и.

ИЗГОВОРИ  СЕ ОДРЕЂУЈУ НА ОСНОВУ ГЛАСОВА ИЛИ ГРУПА ГЛАСОВА КОЈИМА ЈЕ ЗАМЕЊЕНО СТАРО ЈАТ:

У српскохрватском говору постоје три изговора.

 • ЕКАВСКИ – е –  дете, деца
 • (И)ЈЕКАВСКИ – дијете (дуго е)- ије, дјеца – кратко е – је
 • ИКАВСКИ – и – дите, дица

У српском језику постоје два изговора:

 • ЕКАВСКИ – е –  дете, деца
 • (И)ЈЕКАВСКИ – дијете (дуго е)- ије, дјеца – кратко е – је

 

ДИЈАЛЕКАТ ЈЕ ГОВОР НЕКОГ ПОДРУЧЈА.

РАЗЛИКУЈЕ СЕ ПО СВОЈИМ ОСОБИНАМА (ГЛАСОВИ, АКЦЕНАТ, ПАДЕЖИ) ОД СТАНДАРДНОГ ЈЕЗИКА И  ДРУГИХ ДИЈАЛЕКАТА.

 

У савременом српском језику употребљавају се екавски и ијекавски изговор или дијалекат. Штокавско наречје има дијалекте екавског и ијекавског изговора.

 

 • − Штокавске дијалекте делимо на старије и млађе према акцентима и падежној промени (деклинација), а према рефлексима старословенског јат – на екавски и ијекавски изговор.

 

СРПСКИ ДИЈАЛЕКТИ ЕКАВСКОГ ИЗГОВОРА СУ

− старији: косовско-ресавски и   призренско-тимочки

− млађи: шумадијско-војвођански

 

СРПСКИ ДИЈАЛЕКТИ (И)ЈЕКАВСКОГ ИЗГОВОРА СУ:

− старији: зетско-јужносанџачки

− млађи: источнохерцеговачки

 

Старији-  дијалекти штокавског наречја имају најчешће два силазна акцента и углавном два падежа – номинатив и акузатив. Млађи дијалекти имају четири акцента и седам падежа.

 

ШТОКАВСКИ ДИЈАЛЕКТИ ЕКАВСКОГ ИЗГОВОРА

 

Призренско – тимочки дијалекат

 • Старо јат замењено је гласом е.
 • Има само један акценат, краткосилазни.
 • Има два падежа – номинатив и аузатив.
 • У облицима радног глаголског придева није извршена промена л у о.
 • Футур се гради од облика помоћног глагола хтети – чете (че) и презента глагола са везником да: чете да ожените, чете да прихватите, чете да пронађете.

 

 

Шумадијско-војвођански дијалекат

https://www.youtube.com/watch?v=_1UdmyqJ5CY

 

 • Има сва четири акцента
 • Има свих седам падежа
 • Нема сугласник х

Старо јат замењено је гласом е

 • У ОСНОВИ ЈЕ СРПСКОГ СТАНДРАДНОГ ЈЕЗИКА ЕКАВСКОГ ИЗГОВОРА.

 

 

 

Косовско-ресавски дијалекат

http://www.izvornepesme.org/p.aspx?pc=220

http://www.izvornepesme.org/p.aspx?pc=16

http://www.izvornepesme.org/p.aspx?pc=130

 

https://www.youtube.com/watch?v=AcsC9-Tijp4

 

 • Старо јат замењено је гласом е.
 • Има само два акцента – краткосилазни и дугосилазни
 • Има само два падежа, номинати и акузатив
 • Ovo je staroštokavski dijalekt, koji se od novoštokavskih dijalekata (na kojima je zasnovan standardni srpski) razlikuje u položaju i vrsti akcenta. Akcent je najčešće pomeren jedan slog prema kraju reči, i može biti dugosilazni i kratkosilazni. U nekim delovima dijalekta, postoji i dugouzlazni, i to kao posledica pomeranja naglaska jedan slog unapred kao u standardu (ovo je uglavnom slučaj kod imenica ženskog roda na -a). Inače, položaj akcenta se razlikuje u odnosu na standard u preko 80% slučajeva.
 • Navedena je tabela sa primerima reči kod kojih se akcentski položaj razlikuje u odnosu na standardni srpski:
junâk
avli’ja
čuvâr
plafôn
telefôn
crvên
mirišljâv
smrdlji’v
zelê
 • čita’m, raspoznâvam, očeku’jem, tr’čo, AORIST: dođo'(h), radi’, stade, ne’ ostade, primi'[h]mo, vido’ste dvana’j(e)s(t), petna’j(e)s(t)

 

 

 

ШТОКАВСКИ ДИЈАЛЕКТИ ИЈЕКАВСКОГ ИЗГОВОРА

 

Зетско-јужносанџачки дијалекат

http://www.vidinfo.org/video/38683390/dijalektizmi-bokeski-govor

 

 • Старо јат замењено је са ије/је
 • У употреби је јекавско јотовање. У стандардном језику ијекавског изгвора јотују се само сонанти Л и Н.
 • Има само два акцента – краткосилазни и дугосилазни.
 • Инфинитив глагола је без –и на крају: спават, гледат, јест, чекат.
 • Уместо акузатива уз глаголе кретања користи се инструментал: дошо је пред кућом.

 

Источнохерцеговачки дијалекат

https://www.youtube.com/watch?v=Hk1lOB1TrWY

 

 • Старо јат је замењено са ије или је.
 • У употреби је јекавско јотовање: ђеца, ђевојка,
 • Има свих седам падежа
 • Има сва четири кцента
 • У ОСНОВИ ЈЕ СРПСКОГ СТАНДАРДНОГ ЈЕЗИКА ИЈЕКАВСКОГ ИЗГОВОРА.

 

Крајем  15. века био је основа тадашњег књиженог језика у Дубровнику. На њему је записана народна поезија тог доба. У 19. Веку, заслугом ВСК, његвих присталица и илираца из Хрватске, источногерцеговачки дијалекат је ушао у основу заједничког књижевносг језика.

 

 

Дијалекат није исто што и стандардни језик.

Дијалекат се остварује у говору Стандардни језик се остварује и у говору и у писању
Дијалектом се служе говорници на одреженој територији Стандардни језик је званични језик једног народа, заступљен у свим областима живота – у школи, кутури, науци, медијима, администрацији.
Дијалекат је мањи од језика Стандардни језик је већи од дијалеката, јер их садржи.
Дијалекат нема прописану норму Стандардни језик је нормиран.
Дијалекат има сиромашну лексику Учећи стандрадизовани језик, богатимо спствени речнк.

Ниједан од два дијалекта није директно постао стандардни језик, него је послужио као основа. Савремени језик је анстао нормирањем и одабирањем појединих особина дијалеката који су у његовој основи. Зато се стандардни језик мора учити.

Писци често у своја дела уносе дијалектизме (некњижевне речи које се користе у говору одређеног краја). Сремац или Чича Јордан.

Пошто се становништво селило, многи дијалекти су измењени под утицајем стандардног језика, који се говори у школама, користи у медијима, бележи у администрацији. Дијалекат, као матерњи говор, треба волети и чувати, а стандардни језик учити и развијати, јер је основа наше културе.

 

− Закључити:

 • Српски књижевни језик створен је на основи народних говора
 • Основицу српског књижевног језика чине млађи говори – дијалекти екавског и (и)јекавског изговора: шумадијско-војвођански и источнохерцеговачки.
 • Књижевни језик садржи само неке језичке особине наведених изговора које су прихваћене као правилне, тј. као норме књижевног језика – језички стандард.
 • Стандардни језик се учи у школи, описује у граматици и речницима, њиме се служе образовани људи, пишу се књиге, употребљава у новинама, на радију, телевизији…
 • Рефлекси гласа јат
  • е (ветар, река) – екавски изговор
  • (и)је – (вјетар, ријека) – ијекавски изговор