Стилске и језичке вежбе

5. разред

Придеви, стилске фигуре, пејзаж

Како написати добар портрет

Стилске фигуре

Рецитовање

Акценат, синоними и хомоними

Синоними

6. разред

Квиз, антоними, синоними, хомоними, хипероними

Полисемија , Полисемија